Kalokagathia je nejen cíl, ale i cesta...

Stanovy

Sportovní oddíl Plzeňské sportovní o.p.s.

Stanovy sportovního oddílu

I.

Základní ustanovení

Plzeňská sportovní o.p.s. zřizuje k naplňování svého poslání sportovní oddíl, který je dobrovolnou, sportovní a zájmovou organizací sdružující zájemce a příznivce sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Základním posláním a hlavními cíli sportovního oddílu je vytváření podmínek pro zájmovou činnost svých členů a dalších osob, zejména pak z řad dětí a mládeže, na poli sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Při své činnosti vychází sportovní oddíl z předpisů zřizující organizace a tam, kde není úprava obsažena v těchto stanovách, přejímá ustanovení předpisů zastřešujících sportovních organizací, k nimž se sportovní oddíl, prostřednictvím zřizující organizace přihlásí.

Sportovní oddíl není samostatným právním subjektem a ve své činnosti vždy vystupuje pod oficiální hlavičkou zřizující organizace, využívá jejích organizačních a funkčních struktur a řídí se jejími předpisy.

 

II.

Členství a organizační struktura

Členství ve sportovním oddílu je dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky pro přijetí za člena.

Zájemce o členství ve sportovním oddílu podá písemnou přihlášku organizačnímu pracovníku sportovního oddílu. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán zřizující organizace.

Podmínky pro přijetí za člena sportovního oddílu:

 • písemná přihláška podepsaná zájemcem o členství, v případě osoby mladší 15i let také jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem
 • seznámení se Stanovami sportovního oddílu a písemné potvrzení souhlasu s nimi
 • zaplacení členského příspěvku do 10 dnů od přijetí
 • schválení přijetí statutárním orgánem zřizující organizace

Členství ve sportovním oddílu zaniká:

 • písemným odhlášením člena sportovního oddílu
 • neplněním povinností člena sportovního oddílu
 • vyloučením pro hrubé porušení Stanov sportovního oddílu

Krom písemného odhlášení člena rozhoduje o zániku členství člena sportovního oddílu ředitel zřizovatelské organizace na základě návrhu organizačního pracovníka.

Již zaplacené příspěvky nebudou, v případě zániku členství, členovi navráceny. O jejich plném či částečném navrácení může rozhodnout, na základě písemné žádosti členy, jehož členství zaniklo a se zohledněním stanoviska organizačního pracovníka, ředitel zřizovatelské organizace a to pouze v případě důvodů hodných zvláštního zřetele.

Sportovní oddíl je zřízen obecně prospěšnou společností Plzeňská sportovní a orgány zřizující organizace jsou také nejvyššími orgány sportovního oddílu. Běžnou organizaci a chod sportovního oddílu zabezpečuje pověřený organizační pracovník, který je ze své činnosti odpovědný řediteli zřizující organizace. Organizační pracovník je rovněž oprávněn vést jednání s druhými stranami, pokud jde o jednání směřující k naplnění poslání a cílů sportovního oddílu. K jednání, které by mohlo zakládat nutnost finančního plnění ze strany sportovního oddílu, musí mít předchozí schválení od ředitele zřizující organizace. Veškeré záležitosti týkající se ekonomické oblasti, financí, materiálu, personálních otázek či změn, zrušení nebo doplnění těchto stanov přísluší výlučně statutárním orgánům zřizující organizace. Jméno pověřeného organizačního pracovníka, včetně aktuálních kontaktů, bude uveřejněno na webových stránkách sportovního oddílu.

Orgány zřizující organizace rozhodují, mimo jiné, také o výši členských příspěvků na následující období. O jejich výši a způsobu úhrady informuje včas organizační pracovník všechny členy sportovního oddílu a budou také k dispozici na webových stránkách sportovního oddílu.

Práva a povinnosti člena sportovního oddílu

Člen sportovního oddílu je povinen

 • platit stanovené příspěvky
 • v rámci svých možností se účastnit akcí pořádaných sportovním oddílem a podílet se na jejich organizaci
 • dbát ve svém jednání zájmu a dobré pověsti sportovního oddílu a zřizující organizace

Člen sportovního oddílu má právo

 • zúčastňovat se akcí pořádaných sportovním oddílem
 • být informován o akcích připravovaných sportovním oddílem. K tomu je povinen poskytnout organizačnímu pracovníkovi potřebnou součinnost.

Pro členy se zdravotním nebo tělesným omezením budou povinnosti upraveny individuálně.

 

        Plzeň 18.12.2014

 

Mgr. Tomáš Hirschner v.r.

ředitel             

Plzeňská sportovní o.p.s.

Kontakt

Plzeňská sportovní

plzenskasportovni@gmail.com

Rokycanská 32
Plzeň
312 00

+420 773 141 773

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode